Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

The Essential Digital Skills ทะยานสู่โลกอนาคตด้วยทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุคดิจิทัล

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

การทำงานในศตวรรษที่ 21 ยุคที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเป็นศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านจากยุคอุตสาหกรรม(แบบเก่า) ไปสู่โลกดิจิทัล แน่นอนว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ (ออฟฟิศ , เครื่องจักร , ทรัพยากร ฯลฯ) และ ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (พฤติกรรมลูกค้า , พาร์ทเนอร์ , คู่แข่ง ฯลฯ) เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เพื่อความอยู่รอดและความยั่งยืนทำให้องค์กรธุรกิจต้องเร่งปรับตัว นั่นหมายถึง การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจใหม่ ส่งผลให้รูปแบบการทำงาน กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานเปลี่ยนไปด้วย พนักงานในองค์กรจึงไม่สามารถใช้ทักษะชุดเดิมในการทำงานได้อีกต่อไปแล้ว องค์กรจำเป็นต้อง Reskills คนในองค์กรให้พร้อมกับการทำงานในบริบทใหม่ ทักษะที่ใช้ทำงานซ้ำ ๆ (routine-job) ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะหุ่นยนต์แและระบบอัตโนมัติ จะทำแทนมนุษย์ได้ในที่สุด

คอร์สนี้ออกแบบจากงานวิจัยของ World Economic Forum หรือ สภาเศรษฐกิจโลก ที่ได้กำหนดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไว้ทั้งหมด 10 ทักษะ โดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 : ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving) , หมวดที่ 2 : ทักษะในการจัดการตัวเอง (Self-Management) , หมวดที่ 3 : ทักษะการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Use and Development) ในหมวดนี้จะพูดถึงในคอร์สต่อเนื่อง “Unplugged Digital Literacy” และหมวดที่ 4 : ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น (Working with People)

 

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ได้แนวทางและสามารถออกแบบกรอบการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลที่สอดคล้องกับลักษณะงานที่ทำ
 2. ตระหนักถึงความสำคัญในการ Reskills และ Upskills เพื่อก้าวทันบริบทและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนไป
 3. สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทำงาน รวมไปถึงสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า
 4. ได้เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
 5. สร้างความพร้อมทางทักษะ เพื่อสามารถตอบสนองกลยุทธ์ หรือ นโยบายใหม่ขององค์กรได้ทันตามสถานการณ์
 6. สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่ดีกว่าในการทำงาน บนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และคาดเดายากได้

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่กำลังทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

Continuing Courses คอร์สต่อเนื่อง

“Digital Capability Series – ซีรีย์พัฒนาขีดความสามารถทางดิจิทัล”

 1. Shift Your Digital Mindset (ปรับความคิดคลิกดิจิทัล)
 2. The Essential Digital Skills (ทะยานสู่การทำงานในโลกอนาคตด้วยทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล)
 3. Unplugged Digital Literacy (ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)

 

fastlearn10x baner

The Essential Digital Skills : ทะยานสู่โลกอนาคตด้วยทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุคดิจิทัล
cover850x510 the-essential-digital-skill
The Essential Digital Skills ทะยานสู่โลกอนาคตด้วยทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุคดิจิทัล
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 40 นาที
Lectures 12
Video 9 บทเรียน
Assignments 1
Quizzes 1
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย