Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Smart Work With Analytical Thinking ทำงานให้สมาร์ทด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

การคิดวิเคราะห์ หรือ Analytical Thinking เป็นหนึ่งทักษะการคิดที่สำคัญอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากความผันผวน ความไม่แน่นอน และความไม่ชัดเจน ในบริบทการทำงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงการกำหนดทิศทางการทำงานหลังจากนี้มีความท้าทายมากขึ้น จึงทำให้ พนักงานปฏิบัติการ จนไปถึงผู้บริหารระดับสูงต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งรวมไปถึงความสามารถในการจำแนกแจกแจงองค์ประกอบ หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล กับองค์ประกอบย่อยต่างๆ และการวิเคราะห์แนวโน้มของผลกระทบ หรือ ความเป็นไปได้ ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

 

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
 2. เข้าใจองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ และ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
 3. สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้
 4. สามารถใช้ชุดคำถามในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานได้
 5. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง
 6. เข้าใจหลักการในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น เพื่อให้ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้
 7. ได้เทคนิคการวิเคราะห์ร่วมกันหลังปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางาน
 8. ช่วยให้คุณเป็นคนทำงานที่สมาร์ทมีกระบวนการทางเหตุผลในการแก้ไขปัญหา

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. คนทำงานทุกคน
 2. หัวหน้างาน , หัวหน้าทีม
 3. ผู้จัดการโครงการ

 

fastlearn10x baner

 

Smart Work With Analytical Thinking ทำงานให้สมาร์ทด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์
cover850x510 Smart Work with Analytical Thinking
Smart Work With Analytical Thinking ทำงานให้สมาร์ทด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์
Course details
Duration 60 นาที
Lectures 9
Video 8 บทเรียน
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนทบทวนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย