Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Lean Management การบริหารจัดการผลิตแบบลีน

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

  Lean Management หรือการบริหารแบบ Lean เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการการทั้งด้านการผลิตและการบริการภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า (Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิด มูลค่า โดยการทำให้ต้นทุนต่ำลง และเพิ่มทุก ๆ กิจกรรมที่สร้างคุณค่า (Values) ให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสม Lean คือ การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่า พร้อมความสามารถในการปรับตัวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Lean เปรียบเสมือนเครื่องมือ เพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ เพื่อลดระยะเวลาของการดำเนินงาน และทำอย่างไรให้กระบวนการทั้งหมดในการดำเนินงานปราศจากความสูญเสีย (Wastes or Losses) ที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการนั้น ๆ รวมถึงเพื่อให้เกิดการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันเวลาพอดี และที่สำคัญคือการมีประสิทธิภาพและศักยภาพเหนือคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดเดียวกัน

 

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ได้เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ รวมไปถึงแนวคิดการบริหารแบบลีน
 2. สามารถนำแนวคิดแบบ Lean Management ไปดำเนินปรับปรุงหน่วยงาน รวมไปองค์กรได้อย่างเข้าใจ
 3. เข้าใจบทบาทต่างๆ ที่เกี่ยวในการดำเนินกิจกรรม Lean ในองค์กร
 4. ได้เทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับลีนไปปรับใช้ได้จริง
 5. เพิ่มคุณค่าให้กับการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
 6. ลดต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน ลดความสูญเปล่า ลดข้อบกพร่องและความสูญเสีย

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 3. หัวหน้างานฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

 

fastlearn10x baner

cover850x510 Lean-Management
Lean Management การบริหารจัดการผลิตแบบลีน
Course details
Duration 3 ชั่วโมง 15 นาที
Lectures 15
Video 14 บทเรียน
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย