Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

HR Value For Middle Management การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

หนึ่งในบทบาทสำคัญของผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับกลางในองค์กร คือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการใช้ “ทุนมนุษย์” (Human Capital) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมิติต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดการทุกท่านต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน “ทรัพยากรมนุษย์” ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมไปถึงกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นั่นก็เพราะองค์กรจะไม่เดินหน้าไปได้ไกลกว่าศักยภาพของคน คุณภาพของคนจึงสะท้อนการเติบโตในระยะยาวขององค์กร

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. เข้าใจความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของทุนมนุษย์
 2. สามารถออกแบบกิจกรรมหรือกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าให้กับทุนมนุษย์ได้
 3. เข้าใจภาพรวมของห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์
 4. ได้กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5. ไอเดียดัชนีการชี้วัดความสำเร็จการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. Line Manager (ผู้จัดการสายงาน)
 2. HRBP (HR Business Partner)
 3. Midle Management (ผู้บริหารระดับกลาง)

fastlearn10x baner

cover850x510 HR-Value-for-Middle-Management
HR Value For Middle Management การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง
Course details
Duration 55 นาที
Lectures 8
Video 7 บทเรียน
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย