Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

10 Best Productivity Tools สุดยอดสิบเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน การจัดการองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในยุคนี้จำเป็นต้องปรับตัวตลอดเวลา และหัวใจสำคัญที่จะปฏิเสธไม่ได้คือ “การเพิ่มผลผลิต” (Productivity) ทั้งในมิติของการจัดการต้นทุน ทรัพยากรในการผลิต การรักษามาตรฐานคุณภาพแล้ว ยังรวมไปถึงการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ซึ่งการจะขับเคลื่อนสิ่งที่กล่าวมาได้ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับจะต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต สามารถนำเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตไปปรับใช้ในการทำงานจนเกิดเป็นผลผลิตโดยรวมขององค์กร

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. เข้าใจภาพใหญ่ของการเพิ่มผลผลิต และตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงการทำงาน
 2. ได้ปรับมุมมอง และพัฒนาแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
 3. ได้เรียนรู้หลักสำคัญในการเพิ่มผลผลิตในมิติต่างๆ
 4. สามารถนำเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตทั้ง 10 เครื่องมือไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง
 5. ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน , หัวหน้างาน สายงานการผลิตและสนับสนุนการผลิต
 • พนักงาน , หัวหน้างาน ทุกหน่วยงาน

fastlearn10x baner

10 Best Productivity Tools : สุดยอด 10 เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต
cover850x510 10-Best-productivity-tool
10 Best Productivity Tools สุดยอดสิบเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต
Course details
Duration 60 min
Lectures 12
Video 10 บทเรียน
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย